5. Các phương thức di truyền khác - Trội không hoàn toàn

  • 1 Đánh giá

5. Các phương thức di truyền khác - Trội không hoàn toàn

Kí hiệu dùng cho các alen trong trội không hoàn toàn được viết thế nào?

Bài làm:

kí hiệu với bài toán trội không hoàn toàn

AA: kiểu hình trội

Aa: kiểu hình trung gian

aa: kiểu hình lặn

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021