Trắc nghiệm lịch sử 5

Trắc nghiệm lịch sử 5 | Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sử 5

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 5 - CÓ ĐÁP ÁN

Trắc nghiệm bài 1: "Bình Tây đại nguyên soái" Trương Định

Trắc nghiệm bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Trắc nghiệm bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Trắc nghiệm bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông du

Trắc nghiệm bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Trắc nghiệm bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

Trắc nghiệm bài 8: Xô viết Nghệ Tĩnh

Trắc nghiệm bài 9: Cách mạng mùa thu

Trắc nghiệm bài 10: Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập

Trắc nghiệm bài 11: Ôn tập – Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

Trắc nghiệm bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Trắc nghiệm bài 13:Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước

Trắc nghiệm bài 14: Thu đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

Trắc nghiệm bài 15: Chiến thắng biên giới Thu – đông 1950

Trắc nghiệm bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

Trắc nghiệm bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Trắc nghiệm bài 18: Ôn tập- Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

Trắc nghiệm bài 19: Nước nhà bị chia cắt

Trắc nghiệm bài 20: Bến Tre đồng khởi

Trắc nghiệm bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Trắc nghiệm bài 22: Đường Trường Sơn

Trắc nghiệm bài 23: Sấm sét đêm giao thừa

Trắc nghiệm bài 24: Chiến thắng “ Điện Biên Phủ trên không”

Trắc nghiệm bài 25: Lễ kí hiệp định Pa– ri

Trắc nghiệm bài 26: Tiến vào dinh độc lập

Trắc nghiệm bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước

Trắc nghiệm bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình

Trắc nghiệm bài 29: Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5