Trắc nghiệm Lịch Sử 8

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm lịch sử lớp 8. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: Trac nghiem su 8 KhoaHoc

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

HỌc KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Trắc nghiệm bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Trắc nghiệm bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Trắc nghiệm bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Trắc nghiệm bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Trắc nghiệm bài 5: Công xã Pari 1871

Trắc nghiệm bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

Trắc nghiệm bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Trắc nghiệm bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Trắc nghiệm: Lịch sử thế giới cận đại

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Trắc nghiệm bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Trắc nghiệm bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Trắc nghiệm bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trắc nghiệm bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trắc nghiệm bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trắc nghiệm bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Trắc nghiệm bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Trắc nghiệm bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Trắc nghiệm: Lịch sử thế giới hiện đại

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

CHƯƠNG 1: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX

Trắc nghiệm bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Trắc nghiệm bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Trắc nghiệm bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Trắc nghiệm bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Trắc nghiệm bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Trắc nghiệm chương 1: Cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp từ năm 1958 đến cuối thế kỉ XIX

CHƯƠNG 2: XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Trắc nghiệm bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Trắc nghiệm bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Trắc nghiệm bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Trắc nghiệm chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897-đến năm 1918

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8