Tiếng Anh 9 VNEN

Học tiếng Anh lớp 9 - sách mới, Giải bài tập tiếng Anh lớp 9 - sách mới, học tiếng anh lớp 9 online, để học tốt tiếng anh lớp 9, hướng dẫn giải bài tập tiếng anh 9

TIẾNG ANH 9 - SÁCH MỚI TẬP 1

UNIT 1

Getting started Unit 1: Local environment

A closer look 1 Unit 1: Local environment

A closer look 2 Unit 1: Local environment

Communication Unit 1: Local environment

Skills 1 Unit 1: Local environment

Skill 2 Unit 1: Local environment

Looking back Unit 1: Local environment

UNIT 2

Getting started Unit 2: City life

A closer look 1 Unit 2: City life

A closer look 2 Unit 2: City life

Communication Unit 2: City life

Skill 1 Unit 2: City life

Skills 2 Unit 2: City life

Looking back Unit 2: City life

UNIT 3

Getting started Unit 3: Teen stress and presure

A closer look 1 Unit 3: Teen stress and presure

A closer look 2 Unit 3: Teen stress and presure

Skills 1 Unit 3: Teen stress and presure

Skills 2 Unit 3: Teen stress and presure

Looking back Unit 3: Teen stress and presure

Communication Unit 3: Teen stress and presure

UNIT 4

Getting started Unit 4: Life in the past

A closer look 1 Unit 4: Life in the past

A closer look 2 Unit 4: Life in the past

Communication Unit 4: Communication

Skills 1 Unit 4: Life in the past

Skills 2 Unit 4: Life in the past

Looking back Unit 4: Life in the past

UNIT 5

Getting started Unit 5: Wonders of Vietnam

A closer look 1 Unit 5: Wonders of Vietnam

A closer look 2 Unit 5: Wonders of Vietnam

Communication Unit 5: Wonders in Vietnam

Skills 1 Unit 5: Wonders of Vietnam

Skills 2 Unit 5: Wonders of Vietnam

Looking back Unit 5: Wonders of Vietnam

UNIT 6

Getting started Unit 6: Vietnam: Then and now

A closer look 1 Unit 6: Vietnam: Then and Now

A closer look 2 Unit 6: Vietnam: Then and now

Communication Unit 6: Vietnam: Then and now

Skills 1 Unit 6: Vietnam: Then and now

Skills 2 Unit 6: Vietnam: Then and now

Looking back Unit 6: Vietnam: Then and now

TIẾNG ANH 9 - SÁCH MỚI TẬP 2

UNIT 7

Getting started Unit 7: Recipes and eating habits

A closer look 1 Unit 7: Recipes and eating habits

A closer look 2 Unit 7: Recipes and eating habits

Communication – Unit 7: Recipes and eating habits

Skills 1 Unit 7: Recipes and eating habits

Skills 2 Unit 7: Recipes and eating habits

Looking Back Unit 7: Recipes and eating habits

Project Unit 7: Recipes and eating habits

UNIT 8

Getting started Unit 8: Tourism

A closer look 1 Unit 8: Tourism

A closer look 2 Unit 8: Tourism

Communication Unit 8: Tourism

Skills 1 Unit 8: Tourism

Skills 2 Unit 8: Tourism

Looking back Unit 8: Tourism

Project Unit 8: Tourism

UNIT 9

Getting started Unit 9: English in the world

A closer look 1 Unit 9: English in the world

A closer look 2 Unit 9: English in the world

Communication Unit 9: English in the world

Skills 1 Unit 9: English in the world

Skills 2 Unit 9: English in the world

Looking back Unit 9: English in the world

Project Unit 9: English in the world

UNIT 10

Getting started Unit 10: Space Travel

Communication Unit 10: Space Travel

A closer look 1 Unit 10: Space Travel

A closer look 2 Unit 10: Space Travel

Skills 1 Unit 10: Space Travel

Skills 2 Unit 10: Space Travel

Looking back Unit 10: Space Travel

Project Unit 10: Space Travel

UNIT 11

Getting started Unit 11: Changing roles in society

A closer look 1 Unit 11: Changing roles in society

A closer look 2 – Unit 11: Changing roles in society

Communication – Unit 11: Changing roles in society

Skills 1 – Unit 11: Changing roles in society

Skills 2 Unit 11: Changing roles in society

Looking back Unit 11: Changing roles in society

Project Unit 11: Changing roles in society

UNIT 12

Getting started Unit 12: My future career

A closer look 1 Unit 12: My future career

A closer look 2 Unit 12: My future career

Communication Unit 12: My future career

Skills 1 Unit 12: My future career

Skills 2 Unit 12: My future career

Looking back Unit 12: My future career

Project Unit 12: My future career

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9