Soạn văn 8 tập 2 giản lược

Soạn bài nhanh chóng, nắm được nội dung chính bài học. Phần trình bày ngắn gọn, giản lược rất nhiều nhưng vẫn đủ ý. Đó là tiêu chí các bài soạn trong danh mục Ngữ văn 8 tập 2 dưới đây. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: văn 8 tập 2 giản lược KhoaHoc

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 18

Soạn giản lược bài nhớ rừng

Soạn giản lược bài ông đồ

Soạn giản lược bài câu nghi vấn

Soạn giản lược bài viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 19

Soạn giản lược bài quê hương

Soạn giản lược bài khi con tu tú

Soạn giản lược bài câu nghi vấn (tiếp theo)

Soạn giản lược bài thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 20

Soạn giản lược bài tức cảnh Pác Bó

Soạn giản lược bài câu cầu khiến

Soạn giản lược bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Soạn giản lược bài ôn tập về văn bản thuyết minh

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 21

Soạn giản lược bài ngắm trăng (Vọng nguyệt)

Soạn giản lược bài đi đường (Tẩu lộ)

Soạn giản lược bài câu cảm thán

Soạn giản lược bài câu trần thuật

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 22

Soạn giản lược bài chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

Soạn giản lược bài câu phủ định

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 23

Soạn giản lược bài hịch tướng sĩ

Soạn giản lược bài hành động nói

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 24

Soạn giản lược bài nước Đại Việt ta

Soạn giản lược bài hành động nói (Tiếp theo)

Soạn giản lược bài ôn tập về luận điểm

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 25

Soạn giản lược bài bàn luận về phép học (Luận học pháp)

Soạn giản lược bài viết đoạn văn trình bày luận điểm

Soạn giản lược bài viết bài tập làm văn số 6

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 26

Soạn giản lược bài thuế máu

Soạn giản lược bài hội thoại

Soạn giản lược bài tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 27

Soạn giản lược bài đi bộ ngao du

Soạn giản lược bài hội thoại ( tiếp theo)

Soạn giản lược bài luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 28

Soạn giản lược bài lựa chọn trật tự từ trong câu

Soạn giản lược bài tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 29

Soạn giản lược bài ông Guốc Đanh mặc lễ phục

Soạn giản lược bài lựa chọn trật tự từ trong câu( luyện tập)

Soạn giản lược bài luyện tập đưa ra các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 30

Soạn giản lược bài chương trình địa phương

Soạn giản lược bài chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô- gic)

Soạn giản lược bài bài viết tập làm văn số 7

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 31

Soạn giản lược bài tổng kết phần văn

Soạn giản lược bài ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Soạn giản lược bài văn bản tường trình

Soạn giản lược bài luyện tập làm văn bản tường trình

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 32

Soạn giản lược bài ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)

Soạn giản lược bài luyện tập làm văn bản thông báo

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 33

Soạn văn 8 bài Tổng kết phần văn ( tiếp theo)

Soạn văn 8 bài Chương trình địa phương( phần tiếng việt)

Soạn văn 8 bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm

SOẠN GIẢN LƯỢC BÀI 34

Soạn giản lược bài Tổng kết phần văn ( tiếp theo)

Soạn giản lược bài Luyện tập làm văn bản thông báo

Soạn văn bài Ôn tập phần tập làm văn

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8