Giải bài tập Đại số lớp 10 chi tiết, dễ hiểu

Toán 10: Đại số

CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

Giải bài 1: Mệnh đề

Giải bài 2: Tập hợp sgk Đại số 10 Trang 10

Giải bài 3: Các phép toán tập hợp

Giải bài 4: Các tập hợp số

Giải bài 5: Số gần đúng. Sai số

Giải bài: Ôn tập chương I

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Giải bài 1: Hàm số

Giải bài 2: Hàm số y = ax + b

Giải bài 3: Hàm số bậc hai

Giải bài: Ôn tập chương II

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Giải bài 1: Đại cương về phương trình

Giải bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Giải bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Giải bài: Ôn tập chương III

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 1

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 2

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 3

CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Giải bài 1: Bất đẳng thức

Giải bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Giải bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Giải bài Ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 4

CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ

Giải bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất

Giải bài 2: Biểu đồ

Giải bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt

Giải bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

Giải bài Ôn tập chương 5: Thống kê

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 5: Thống kê

CHƯƠNG 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Giải bài 1: Cung và góc lượng giác

Giải bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải bài 3: Công thức lượng giác

Giải bài Ôn tập chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 6

Phần câu hỏi Ôn tập cuối năm

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 10