Giải toán 6

Ở đây có giải bài tập toán lớp 6 của 3 bộ sách: Cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức với cuộc sống. Cách trình bày dễ hiểu, khoa học. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài giải toán 6 trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: Giai toan 6 KhoaHoc

Giải toán 6 tập 1 kết nối

CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 2: Cách ghi số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang trang 20

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 27

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 10: Số nguyên tố

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 43

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 11: Ước chung, ước chung lớn nhất

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 12: Bội chung, bội chung lớn nhất

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 54

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 13: Tập hợp các số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 69

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 16: Phép nhân số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 75

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 95

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỪNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 21: Hình có trục đối xứng

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 22: Hình có tâm đối xứng

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 108

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương V

Phiếu nhận xét môn toán 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

Giải toán 6 tập 2 kết nối

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 24: So sánh phân số .Hỗn số dương

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 25 : Phép cộng và phép trừ phân số.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 27: Hai bài toán về phân số.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VI

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 13

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 25

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 28: Số thập phân.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 30 : Làm tròn và ước lượng

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 29 : Tính toán với số thập phân.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 43

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm .Tia

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 35 : Trung điểm của đoạn thẳng.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 62

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 36 : Góc

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 70

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột kép

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm

Giải toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Thực hiện các phép tính

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 9: Ước và bội

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 14: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Thứ tự trọng tập hợp số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 2

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 3

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Biểu đồ tranh

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Phiếu nhận xét môn toán 6 sách chân trời sáng tạo

Giải toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: So sánh phân số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 6: Giá trị phân số của một số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 7: Hỗn số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 5

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Số thập phân

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Các phép tính với số thập phân

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Tỉ số và tỉ số phần trăm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài toán về tỉ số phần trăm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 6

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Hình có trục đối xứng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Hình có tâm đối xứng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 7

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG

CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Điểm. Đường thẳng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Trung điểm của đoạn thẳng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Góc

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Số đo góc. Các góc đặc biệt

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 8

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9. MỐT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Phép thử nghiệm - Sự kiện

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Xác suất thử nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 9

Giải toán 6 tập 1 cánh diều

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. Hợp số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 13: Bội chung và bội chung lớn nhất

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng các số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân các số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 4: Hình Thang Cân

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 5: Hình có trục đối xứng

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 6: Hình có tâm đối xứng

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 7: Đối xứng trong thực tiễn

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương III

Phiếu nhận xét môn toán 6 sách cánh diều

Giải toán 6 tập 2 cánh diều

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Biểu đồ cột kép

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia phân số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Số thập phân

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 8: Ước lượng và làm tròn số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 10: Hai bài toán về phân số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Đoạn thẳng

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Tia

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Góc

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương VI

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6