Trắc nghiệm sinh học 7

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm sinh học 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem sinh 7 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 7

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Trắc nghiệm bài 4: Trùng roi

Trắc nghiệm bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Trắc nghiệm bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Trắc nghiệm chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

CHƯƠNG 2: NGÀNH RUỘT KHOANG

Trắc nghiệm bài 8: Thủy tức

Trắc nghiệm bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Trắc nghiệm bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Trắc nghiệm chương 2: Ngành ruột khoang

CHƯƠNG 3: CÁC NGÀNH GIUN

Trắc nghiệm bài 11: Sán lá gan

Trắc nghiệm bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Trắc nghiệm bài 13: Giun đũa

Trắc nghiệm bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Trắc nghiệm bài 15: Giun đất

Trắc nghiệm bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Trắc nghiệm chương 3: Các ngành giun

CHƯƠNG 4: NGÀNH THÂN MỀM

Trắc nghiệm bài 18: Trai sông

Trắc nghiệm bài 19: Một số Thân mềm khác

Trắc nghiệm bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Trắc nghiệm bài 22: Tôm sông

Trắc nghiệm chương 4: Các ngành thân mềm

CHƯƠNG 5: NGÀNH CHÂN KHỚP

Trắc nghiệm bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

Trắc nghiệm bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

Trắc nghiệm bài 26: Châu chấu

Trắc nghiệm bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

Trắc nghiệm bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Trắc nghiệm chương 5: Ngành chân khớp

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Trắc nghiệm bài 31: Cá chép

Trắc nghiệm bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Trắc nghiệm bài 35: Ếch đồng

Trắc nghiệm bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Trắc nghiệm bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Trắc nghiệm bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn

Trắc nghiệm bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Trắc nghiệm bài 41: Chim bồ câu

Trắc nghiệm bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Trắc nghiệm bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

Trắc nghiệm bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

Trắc nghiệm bài 46: Thỏ

Trắc nghiệm bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Trắc nghiệm bài 49: Đa dạng của lớp Thú (tiếp). Bộ Dơi và bộ Cá voi

Trắc nghiệm bài 50: Đa dạng của lớp Thú (tiếp). Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

Trắc nghiệm bài 51: Đa dạng của lớp Thú (tiếp). Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng

Trắc nghiệm chương 6: Ngành động vật có xương

CHƯƠNG 7: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Trắc nghiệm bài 53: Môi trường và sự vận động, di chuyển

Trắc nghiệm bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Trắc nghiệm bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Trắc nghiệm bài 56: Cây phát sinh giới Động vật

Trắc nghiệm chương 7: Sự tiến hóa của động vật

CHƯƠNG 8: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Trắc nghiệm bài 57: Đa dạng sinh học

Trắc nghiệm bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Trắc nghiệm bài 60: Động vật quý hiếm

Trắc nghiệm chương 8: Động vật và đời sống con người

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7