Toán lớp 7

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán 7, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 7 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Toán 7, tuyển tập các đề thi học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất của Toán 7. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: toan 7 KhoaHoc

Phần đại 7 tập 1

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Giải bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ trang 4 8

Giải bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Trang 8 10

Giải bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Trang 11 13

Giải bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Trang 13 17

Giải bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ Trang 17 19

Giải bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) Trang 21 23

Giải bài 7: Tỉ lệ thức Trang 24 28

Giải bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Trang 28 31

Giải bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn Trang 32 35

Giải bài 10: Làm tròn số Trang 35 39

Giải bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai Trang 40 42

Giải bài 12: Số thực Trang 43 45

Giải bài: Ôn tập chương 1 Trang 46 50

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Giải bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận Trang 51 54

Giải bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Trang 54 56

Giải Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch Trang 56 58

Giải bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Trang 59 62

Giải bài 5: Hàm số Trang 62 65

Giải bài 6: Mặt phẳng tọa độ Trang 65 68

Giải bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) Trang 69 74

Giải Bài Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị Trang 76 78

Phần đại 7 tập 2

CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số trang 4

Bài Luyện tập trang 8

Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu trang 9

Bài Luyện tập trang 12

Bài 3: Biểu đồ trang 13

Bài Luyện tập trang 14

Bài 4: Số trung bình cộng trang 17

Bài Luyện tập trang 20

Bài Ôn tập chương 3: Thống kê trang 22

CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số trang 24

Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số trang 27

Bài 3: Đơn thức trang 30

Bài 4: Đơn thức đồng dạng trang 33

Bài Luyện tập trang 36

Bài 5: Đa thức trang 36

Bài 6: Cộng, trừ đa thức trang 39

Bài Luyện tập trang 40

Bài 7: Đa thức một biến trang 41

Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến trang 44

Bài Luyện tập trang 46

Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến trang 47

Bài Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số trang 49

Phần hình 7 tập 1

CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Giải bài 1: Hai góc đối đỉnh Toán 7 tập 1 Trang 81 83

Giải bài 2: Hai đường thẳng vuông góc Trang 83 87

Giải bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Trang 88 89

Giải bài 4: Hai đường thẳng song song Trang 90 92

Giải bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Trang 92 95

Giải bài 6: Từ vuông góc đến song song Trang 96 99

Giải bài 7: Định lí Trang 99 102

Giải bài: Ôn tập chương I Trang 102 104

CHƯƠNG 2: TAM GIÁC

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác Trang 106 109

Giải bài 2: Hai tam giác bằng nhau Trang 110 112

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh Trang 112 116

Giải bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh (c.g.c) Trang 117 120

Giải bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc (g.c.g) Trang 121 125

Giải bài 6: Tam giác cân Trang 125 129

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go Trang 129 133

Giải bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Trang 134 137

Giải bài 9: Thực hành ngoài trời Trang 137 138

Giải bài Ôn tập chương II Tam giác Trang 139 141

Phần hình 7 tập 2

CHƯƠNG 3: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC.

Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Trang 53

Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu Trang 57

Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Trang 61

Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác trang 65

Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Trang 68

Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác Trang 71

Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng Trang 74

Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác Trang 78

Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác Trang 81

Bài Ôn tập chương 3 Phần Câu hỏi Trang 84

Bài Ôn tập chương 3 Phần Bài tập Trang 87

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7