Địa 10 - Soạn Địa 10

Địa 10 - Soạn Địa 10 chi tiết từng bài

CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ

Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Thực hành bài 4: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ Địa lí 10 trang 17

CHƯƠNG 2: VŨ TRỤ, HỆ QUẢ VÀ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

Bài 5: Vũ trụ. Hệ mặt trời và trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất Địa lí 10 trang 18

Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của Trái đất

CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỀN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất

Bài 9 : Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất (Tiếp theo)

Bài 10 : Thực hành nhận xét về sự phân bố các vành đại động đất...

Bài 11: Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất

Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Bài 14: Thực hành đọc bản đồ sự phân hóa các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu…

Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển

Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái đất

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

CHƯƠNG 5: ĐỊA LÝ DÂN CƯ

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

Bài 23: Cơ cấu dân số

Bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bài 25: Thực hành phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

CHƯƠNG 6: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

CHƯƠNG 7: ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp...

Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt

Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

Bài 30: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

CHƯƠNG 8: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp.

Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp

Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 34: Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

CHƯƠNG 9: ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

Bài 35: Vai trò, nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải

Bài 38: Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy – ê và kênh đào Pa –ra-ma

Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc

Bài 40: Địa lí ngành thương mại

CHƯƠNG 10: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 10