Trắc nghiệm sinh học 9

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm sinh học 9. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem sinh 9 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 9

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN

Trắc nghiệm bài 1: Menđen và Di truyền học

Trắc nghiệm bài 2: Lai một cặp tính trạng

Trắc nghiệm bài 3: Lai một cặp tính trạng tiếp theo

Trắc nghiệm bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Trắc nghiệm bài 5: Lai hai cặp tính trạng tiếp theo

Trắc nghiệm bài 7: Bài tập chương 1

Trắc nghiệm chương 1: Các thí nghiệm của Menden

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Trắc nghiệm bài 8: Nhiễm sắc thể

Trắc nghiệm bài 9: Nguyên nhân

Trắc nghiệm bài 10: Giảm phân

Trắc nghiệm bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Trắc nghiệm bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Trắc nghiệm bài 13: Di truyền liên kết

Trắc nghiệm chương 2: Nhiễm sắc thể

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Trắc nghiệm bài 15: ADN

Trắc nghiệm bài 16: ADN và bản chất của gen

Trắc nghiệm bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Trắc nghiệm bài 18: Protein

Trắc nghiệm bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Trắc nghiệm chương 3: ADN và gen

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Trắc nghiệm bài 21: Đột biến gen

Trắc nghiệm bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Trắc nghiệm bài 23: Đột biến số lượng NST

Trắc nghiệm bài 24: Đột biến số lượng NST ( tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 25: Thường biến

Trắc nghiệm chương 4: Biến dị

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Trắc nghiệm bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Trắc nghiệm bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

Trắc nghiệm bài 30: Di truyền học với con người

Trắc nghiệm chương 5: Di truyền học người

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Trắc nghiệm bài 31: Công nghệ tế bào

Trắc nghiệm bài 32: Công nghệ gen

Trắc nghiệm bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Trắc nghiệm bài 35: Ưu thế lai

Trắc nghiệm chương 6: Ứng dụng di truyền học

SINH VẬT VÀ DI TRUYỀN

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Trắc nghiệm bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Trắc nghiệm bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Trắc nghiệm bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Trắc nghiệm bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Trắc nghiệm chương 1: Sinh vật và môi trường

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Trắc nghiệm bài 47: Quần thể sinh vật

Trắc nghiệm bài 48: Quần thể người

Trắc nghiệm bài 49: Quần xã sinh vật

Trắc nghiệm bài 50: Hệ sinh thái

Trắc nghiệm bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

Trắc nghiệm chương 2: Hệ sinh thái

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Trắc nghiệm bài 54: Ô nhiễm môi trường

Trắc nghiệm bài 59: Khôi phục môi trường và gìn giữa thiên nhiên hoang dã

Trắc nghiệm chương 3: Con người, dân số và môi trường

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9