Trắc nghiệm công dân 10

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm giáo dục công dân 10. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trắc nghiệm giao duc cong dan 10 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM GDCD 10

TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

TRẮC NGHIỆM THEO BÀI

Trắc nghiệm bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Trắc nghiệm bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Trắc nghiệm bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Trắc nghiệm bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Trắc nghiệm bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng

Trắc nghiệm bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Trắc nghiệm bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội

Trắc nghiệm bài 10: Quan niệm về đạo đức

Trắc nghiệm bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Trắc nghiệm bài 12: Công dân với tình yêu hôn nhân và gia đình

Trắc nghiệm bài 13: Công dân với cộng đồng

Trắc nghiệm bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Trắc nghiệm bài 15: Công dân với các vấn đề cấp thiết của nhân loại

Trắc nghiệm bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 10