Soạn Lịch Sử 5

Ở đây, các con có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Lịch sử 5, hướng dẫn giải bài tập SGK Lịch sử 5 một cách dễ hiểu, tuyển tập các đề thi môn Lịch sử 5 học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

LỊCH SỬ 5

HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ

Bài 1: “Bình tây đại nguyên soái” Trương Định

Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX

Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào đông du

Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

Bài 8: Xô viết Nghệ Tĩnh

Bài 9: Cách mạng mùa thu

Bài 10: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

Bài 11: Ôn tập – Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN NON TRẺ, TRƯỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 - 1954)

Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Bài 13: “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”

Bài 14: Thu đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

Bài 15: Chiến thắng biên giới Thu – đông 1950

Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Bài 18: Ôn tập- Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Bài 19: Nước nhà bị chia cắt

Bài 20: Bến Tre đồng khởi

Bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Bài 22: Đường Trường Sơn

Bài 23: Sấm sét đêm giao thừa

Bài 24: Chiến thắng “ Điện Biên Phủ trên không”

Bài 25: Lễ kí hiệp định Pa – ri

Bài 26: Tiến vào dinh độc lập

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CẢ NƯỚC

Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước

Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình

Bài 29: Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5