Tiếng Anh 4 tập 1

Dưới đây là toàn bộ các bài soạn, lời giải của chương trình Tiếng anh 4 tập 1. Cách trình bày bài soạn chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài soạn nào thì click vào bài học tương ứng. Để tìm trên google, các em học sinh gõ: tieng anh 4 KhoaHoc

Unit 1

Unit 1: Nice to see you again Lesson 1

Unit 1: Nice to see you again Lesson 2

Unit 1: Nice to see you again Lesson 3

Unit 2

Unit 2: I'm from Japan Lesson 1

Unit 2: I'm from Japan Lesson 2

Unit 2: I'm from Japan Lesson 3

Unit 3

Unit 3: What day is it today? Lesson 1

Unit 3: What day is it today? Lesson 2

Unit 3: What day is it today? Lesson 3

Unit

Unit 4: When's your birthday? Lesson 1

Unit 4: When's your birthday? Lesson 2

Unit 4: When's your birthday? Lesson 3

Unit 5

Unit 5: Can you swim? Lesson 3

Unit 5: Can you swim? Lesson 1

Unit 5: Can you swim? Lesson 2

Review 1

Short story Cat and Mouse 1

Unit 6

Unit 6: Where's your school? Lesson 1

Unit 6: Where's your school? Lesson 2

Unit 6: Where's your school? Lesson 3

Unit 7

Unit 7: What do you like doing? Lesson 1

Unit 7: What do you like doing? Lesson 2

Unit 7: What do you like doing? Lesson 3

Unit 8

Unit 8: What subjects do you have today? Lesson 1

Unit 8: What subjects do you have today? Lesson 2

Unit 8: What subjects do you have today? Lesson 3

Unit 9

Unit 9: What are they doing? Lesson 1

Unit 9: What are they doing? Lesson 2

Unit 9: What are they doing? Lesson 3

Unit 10

Unit 10: Where were you yesterday? Lesson 1

Unit 10: Where were you yesterday? Lesson 2

Unit 10: Where were you yesterday? Lesson 3

Review 2

Short story Cat and Mouse 2

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4