Trắc nghiệm hóa học 9

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm hóa học lớp 9. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem hoa 9 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM HÓA 9

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Trắc nghiệm bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit.

Trắc nghiệm bài 2: Một số oxit quan trọng

Trắc nghiệm bài 2: Một số oxit quan trọng (tiết 2)

Trắc nghiệm bài 3: Tính chất hóa học của axit

Trắc nghiệm bài 4: Một số axit quan trọng

Trắc nghiệm bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit

Trắc nghiệm bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Trắc nghiệm bài 8: Một số bazơ quan trọng (T2)

Trắc nghiệm bài 8: Một số bazơ quan trọng (T1)

Trắc nghiệm bài 9: Tính chất hóa học của muối

Trắc nghiệm bài 10: Một số muối quan trọng

Trắc nghiệm bài 11: Phân bón hóa học

Trắc nghiệm bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Trắc nghiệm bài 13: Luyện tập chương 1- Các loại hợp chất vô cơ

Trắc nghiệm chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Trắc nghiệm bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Trắc nghiệm bài 18: Nhôm

Trắc nghiệm bài 19: Sắt

Trắc nghiệm bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép

Trắc nghiệm bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Trắc nghiệm bài 22: Luyện tập chương 2 Kim loại

Trắc nghiệm chương 2: Kim loại

CHƯƠNG 3: PHI KIM - SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Trắc nghiệm bài 25: Tính chất hóa học của phi kim

Trắc nghiệm bài 26: Clo

Trắc nghiệm bài 27: Cacbon

Trắc nghiệm bài 28: Các oxit của cacbon

Trắc nghiệm bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Trắc nghiệm bài 30: Silic. Công nghiệp silicat

Trắc nghiệm bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Trắc nghiệm bài 33: Luyện tập chương 3: Phi kim Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố đã học

Trắc nghiệm chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU

Trắc nghiệm bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Trắc nghiệm bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Trấc nghiệm bài 36: Metan

Trắc nghiệm bài 37: Etilen

Trắc nghiệm bài 38: Axetilen

Trắc nghiệm bài 39: Benzzen

Trắc nghiệm bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Trắc nghiệm bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon Nhiên liệu

Trắc nghiệm chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu 1)

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON. POLIME

Trắc nghiệm bài 44: Rượu etylic

Trắc nghiệm bài 45: Axit axetic

Trắc nghiệm bài 47: Chất béo

Trắc nghiệm bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Trắc nghiệm bài 50: Glucozơ

Trắc nghiệm bài 51: Saccarozơ

Trắc nghiệm bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Trắc nghiệm bài 53: Protein

Trắc nghiệm bài 54: Polime

Trắc nghiệm bài 56: Ôn tập cuối năm phần 1

Trắc nghiệm chương 5: Dẫn xuất của Hidrocacbon. Polime

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9