SBT tiếng Anh 11

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 11 một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong các phần của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 11.

Unit 1

A. Reading: Friendship

B. Language focus: Friendship

C. Speaking: Friendship

D. Writing: Friendship

Unit 2

A. Reading: Personal Experiences

B. Language focus: Personal Experiences

C. Speaking: Personal Experiences

D. Writing: Personal Experiences

Unit 3

A. Reading: A party

B. Language focus: A party

C. Speaking: A party

D. Writing: A party

Unit 4

A. Reading: Volunteer Work

B. Language focus: Volunteer Work

C. Speaking: Volunteer Work

D. Writing: Volunteer Work

Unit 5

A. Reading: Illiteracy

B. Language focus: Illiteracy

C. Speaking: Illiteracy

D. Writing: Illiteracy

Unit 6

A. Reading: Competitions

B. Language focus: Competitions

C. Speaking: Competitions

D. Writing: Competitions

Unit 7

A. Reading: World Population

B. Language focus: World Population

C. Speaking: World Population

D. Writing: World Population

Unit 8

A. Reading: Celebrations

B. Language focus: Celebrations

C. Speaking: Celebrations

D. Writing:Celebrations

Unit 9

A. Reading: The post office

B. Language focus: The post office

C. Speaking: The post office

D. Writing: The post office

Unit 10

A. Reading: Nature in danger

B. Language focus: Nature in danger

C. Speaking: Nature in danger

D. Writing: Nature in danger

Unit 11

A. Reading: Sources of Energy

B. Language focus: Sources of Energy

C. Speaking: Sources of Energy

D. Writing: Sources of Energy

Unit 12

A. Reading:: The Asian Games

B. Language focus: The Asian Games

C. Speaking: The Asian Games

D. Writing: The Asian Games

Unit 13

A. Reading: Hobbies

B. Language focus: Hobbies

C. Speaking: Hobbies

D. Writing: Hobbies

Unit 14

A. Reading: Recreation

B. Language: Recreation

C. Speaking: Recreation

D. Writing: Recreation

Unit 15

A. Reading: Space Conquest

B. Language focus: Space Conquest

C. Speaking: Space Conquest

D. Writing: Space Conquest

Unit 16

A. Reading: The Wonders of the World

B. Language focus: The Wonders of the World

C. Speaking: The Wonders of the World

D. Writing: The Wonders of the World

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11