BT cuối tuần toán 4

Phiếu bài tập ôn luyện cuối tuần toán lớp 4 cả tập 1 và tập 2. Theo đó, sau mỗi tuần học, các em học sinh có 2 phiếu học tập (A và B) để ôn luyện và củng cố lại các dạng toán đã học tuần. Hi vọng, phiếu học tập sẽ giúp các em nắm chắc hơn môn toán và đạt được kết quả cao hơn.

PHIẾU BT CUỐI TUẦN TOÁN 4 - TẬP 1

Phiếu bài tập tuần 1 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 1 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 2 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 2 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 3 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 3 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 4 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 4 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 5 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 5 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 6 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 6 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 7 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 7 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 8 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 8 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 9 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 9 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 11 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 11 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 12 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 12 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 13 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 13 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 14 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 14 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 15 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 15 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 16 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 16 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 17 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 17 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 18 toán 4 tập một (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 18 toán 4 tập một (Đề B)

Phiếu bài tập ôn tập HK 1 toán 4 tập một (Đề A1)

Phiếu bài tập ôn tập HK 1 toán 4 tập một (Đề A2)

Phiếu bài tập ôn tập HK 1 toán 4 tập một (Đề B1)

Phiếu bài tập ôn tập HK 1 toán 4 tập một (Đề B2)

PHIẾU BT CUỐI TUẦN TOÁN 4 - TẬP 2

Phiếu bài tập tuần 19 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 19 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 20 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 20 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 21 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 21 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 22 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 22 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 23 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 23 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 24 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 24 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 25 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 25 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 26 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 26 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 27 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 27 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 28 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 28 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 29 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 29 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 30 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 30 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 31 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 31 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 32 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 32 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 33 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 33 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 34 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 34 toán 4 tập hai (Đề B)

Phiếu bài tập tuần 35 toán 4 tập hai (Đề A)

Phiếu bài tập tuần 35 toán 4 tập hai (Đề B)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4