Trắc nghiệm sinh học 11

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm sinh học 11. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem sinh 11 KhoaHoc

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Trắc nghiệm bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Trắc nghiệm bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

Trắc nghiệm bài 3: Thoát hơi nước

Trắc nghiệm bài 4: Vai trò của nguyên tố khoáng

Trắc nghiệm bài 5: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật

Trắc nghiệm bài 6: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật (tiếp)

Trắc nghiệm bài 8: Quang hợp ở thực vật

Trắc nghiệm bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM

Trắc nghiệm bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Trắc nghiệm bài 12: Hô hấp ở thực vật

Trắc nghiệm phần A chương 1: Chuyển hóa năng lượng và vật chất ở thực vật

B: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

Trắc nghiệm bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Trắc nghiệm bài 16: Tiêu hóa ở động vật (Tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 17: Hô hấp ở động vật

Trắc nghiệm bài 18: Tuần hoàn máu

Trắc nghiệm bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp)

Trắc nghiệm bài 20: Cân bằng nội môi

Trắc nghiệm phần B chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG

A: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

Trắc nghiệm bài 23: Hướng động

Trắc nghiệm bài 24: Ứng động Sinh học

Trắc nghiệm phần A chương 2: Cảm ứng ở thực vật

B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

Trắc nghiệm bài 26: Cảm ứng ở động vật

Trắc nghiệm bài 27: Cảm ứng ở động vật ( tiếp)

Trắc nghiệm bài 28: Điện thế nghỉ

Trắc nghiệm bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Trắc nghiệm bài 30: Truyền tin qua xinap

Trắc nghiệm bài 31: Tập tính ở động vật

Trắc nghiệm bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)

Trắc nghiệm phần B chương 2: Cảm ứng ở động vật

CHƯƠNG 3: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Trắc nghiệm bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Trắc nghiệm bài 35: Hoocmon thực vật

Trắc nghiệm bài 36 Phát triển ở thực vật có hoa

Trắc nghiệm phần A chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

B: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở DỘNG VẬT

Trắc nghiệm bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Trắc nghiệm bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Trắc nghiệm bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật ( tiếp)

Trắc nghiệm phần B chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

CHƯƠNG 4: SINH SẢN

A: SINH SẢN Ở THỰC VẬT

Trắc nghiệm bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Trắc nghiệm bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Trắc nghiệm phần A chương 4: Sinh sản ở thực vật

B: SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

Trắc nghiệm bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Trắc nghiệm bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Trắc nghiệm bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Trắc nghiệm bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Trắc nghiệm phần B chương 4: Sinh sản ở động vật

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11