Trắc nghiệm hóa 12

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm hóa học 12. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem hoa 12 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: ESTE. LIPIT

Trắc nghiệm bài 1: Este

Trắc nghiệm bài 2: Lipit

Trắc nghiệm bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Trắc nghiệm bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

Trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit

CHƯƠNG 2: CACBOHIĐRAT

Trắc nghiệm bài 5: Glucozơ

Trắc nghiệm bài 6:Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Trắc nghiệm bài 7:Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

Trắc nghiệm bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Trắc nghiệm chương 2: Cacbohidrat

CHƯƠNG 3: AMIN. AMINOAXIT VÀ PROTEIN

Trắc nghiệm bài 9: Amin

Trắc nghiệm bài 10: Amino axit

Trắc nghiệm bài 11: Peptit và protein

Trắc nghiệm bài 12: Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Trắc nghiệm chương 3: Amin - Amino axit- Protein

CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Trắc nghiệm bài 13: Đại cương về polime

Trắc nghiệm bài 14: Vật liệu polime

Trắc nghiệm bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Trắc nghiệm bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Trắc nghiệm chương 4: Polime và vật liệu polime

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Trắc nghiệm bài 17:Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Trắc nghiệm bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Trắc nghiệm bài 19: Hợp kim

Trắc nghiệm bài 20: Sự ăn mòn kim loại

Trắc nghiệm bài 21: Điều chế kim loại

Trắc nghiệm bài 22: Luyện tập Tính chất của kim loại

Trắc nghiệm bài 23: Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Trắc nghiệm bài 24: Thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Trắc nghiệm chương 5: Đại cương về kim loại

CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM

Trắc nghiệm bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Trắc nghiệm bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Trắc nghiệm bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Trắc nghiệm bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Trắc nghiệm bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Trắc nghiệm bài 30:Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Trắc nghiệm chương 6 : Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm

CHƯƠNG 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Trắc nghiệm bài 31: Sắt

Trắc nghiệm bài 32: Hợp chất của sắt

Trắc nghiệm bài 33: Hợp kim của sắt

Trắc nghiệm bài 34: Crom và hợp chất của crom

Trắc nghiệm bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

Trắc nghiệm bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

Trắc nghiệm bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Trắc nghiệm bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

Trắc nghiệm bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Trắc nghiệm Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

CHƯƠNG 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Trắc nghiệm bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Trắc nghiệm bài 41: Nhận biết một số chất khí

Trắc nghiệm bài 42:Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

CHƯƠNG 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Trắc nghiệm bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Trắc nghiệm bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

Trắc nghiệm bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12