Giải toán 2

Ở đây các con có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán lớp 2, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 2 một cách dễ hiểu, các dạng bài toán thường gặp trong môn toán lớp 2

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Ôn tập các số đến 100

Giải bài: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

Giải bài: Số hạng Tổng

Giải bài: Luyện tập Số hạng Tổng

Giải bài: Đề-xi-mét

Giải bài: Luyện tập Đề-xi-mét

Giải bài: Số bị trừ Số trừ Hiệu

Giải bài: Luyện tập Số bị trừ Số trừ Hiệu

Giải bài: Luyện tập chung trang 10

Giải bài: Luyện tập chung trang 11

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài: Phép cộng có tổng bằng 10

Giải bài: 26 + 4 ; 36 + 24

Giải bài: Luyện tập trang 14 SGK

Giải bài: 9 cộng với một số 9 + 5

Giải bài: 29 + 5

Giải bài: 49 + 25

Giải bài: Luyện tập trang 18 SGK

Giải bài: 8 cộng với một số. 8 + 5

Giải bài: 28 + 5

Giải bài: 38 + 25

Giải bài: Luyện tập trang 22 SGK

Giải bài: Hình chữ nhật Hình tứ giác

Giải bài: Bài toán về nhiều hơn

Giải bài: Luyện tập trang 25 SGK

Giải bài: 7 cộng với một số: 7 + 5

Giải bài: 47 + 5

Giải bài: 47 + 25

Giải bài: Luyện tập trang 29 SGK

Giải bài: Bài toán về ít hơn

Giải bài: Luyện tập trang 31 SGK

Giải bài: Ki-lô-gam

Giải bài: Luyện tập trang 33 SGK

Giải bài: 6 cộng với một số: 6 + 5

Giải bài: 26 + 5

Giải bài: 36 + 15

Giải bài: Luyện tập trang 37 SGK

Giải bài: Bảng cộng

Giải bài: Luyện tập trang 39 SGK

Giải bài: Phép cộng có tổng bằng 100

Giải bài: Lít

Giải bài: Luyện tập trang 43 SGK

Giải bài: Luyện tập chung trang 44

CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài: Tìm một số hạng trong một tổng

Giải bài: Luyện tập trang 46 SGK

Giải bài: Số tròn chục trừ đi một số

Giải bài: 11 trừ đi một số: 11 5

Giải bài: 31 5

Giải bài: 51 15

Giải bài: Luyện tập trang 51 SGK

Giải bài: 12 trừ đi một số: 12 8

Giải bài: 32 8

Giải bài: 52 28

Giải bài: Luyện tập trang 55 SGK

Giải bài: Tìm số bị trừ

Giải bài: 13 trừ đi một số : 13 5

Giải bài: 33 5

Giải bài: 53 15

Giải bài: Luyện tập trang 60

Giải bài: 14 trừ đi một số : 14 8

Giải bài: 34 8

Giải bài: 54 18

Giải bài: Luyện tập trang 64

Giải bài: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Giải bài: 55 8 ; 56 7 ; 37 8 ; 68 9

Giải bài: 65 38 ; 46 17 ; 57 28 ; 78 29

Giải bài: Luyện tập trang 68

Giải bài: Bảng trừ

Giải bài: Luyện tập trang 70

Giải bài: 100 trừ đi một số

Giải bài: Tìm số trừ

Giải bài: Đường thẳng

Giải bài: Luyện tập trang 74

Giải bài: Luyện tập chung trang 75

Giải bài: Ngày, giờ

Giải bài: Thực hành xem đồng hồ

Giải bài: Thực hành xem lịch

Giải bài: Luyện tập chung trang 81

CHƯƠNG 4: ÔN TẬP

Giải bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Giải bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Giải bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 84

Giải bài: Ôn tập về hình học

Giải bài: Ôn tập về đo lường

Giải bài: Ôn tập về giải toán

Giải bài: Luyện tập chung trang 88

Giải bài: Luyện tập chung trang 89

Giải bài: Luyện tập chung trang 90

CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Giải bài: Tổng của nhiều số

Giải bài: Phép nhân

Giải bài: Thừa số Tích

Giải bài: Bảng nhân 2

Giải bài: Luyện tập trang 96

Giải bài: Bảng nhân 3

Giải bài: Luyện tập trang 98

Giải bài: Bảng nhân 4

Giải bài: Luyện tập trang 100

Giải bài: Bảng nhân 5

Giải bài: Luyện tập trang 102

Giải bài: Luyện tập trang 104

Giải bài: Luyện tập chung trang 105

Giải bài: Luyện tập chung trang 106

Giải bài: Phép chia

Giải bài: Bảng chia 2

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 2