[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân trang 80 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Hình chữ nhật

Hoạt động 1: Trang 80 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Sau khi đo và so sánh ta thấy:

- Các góc của hình chữ nhật ABCD bằng nhau.

- Các cặp cạnh đối AB và CD, AD và BC bằng nhau.

b) Ta thấy hai cặp cạnh AB và CD, BC và AD song song với nhau.

c) Ta thấy hai đường chéo AD và BD bằng nhau.

Thực hành 1: Trang 81 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Sau khi đo ta thấy các đoạn OM, ON, OP, OO có độ dài bằng nhau.

Vận dụng 1: Trang 81 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Thực hành 2: Trang 81 Toán 6 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Vận dụng 2: Trang 81 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

  • Bước 1: Ta xếp đôi 2 lần hình chữ nhật.
  • Bước 2: Mở hình chữ nhật đã xếp ra.
  • Bước 3: Dùng kéo cắt theo đường của các nếp gấp để thành 4 hình chữ nhật có cùng chiều dài và chiều rộng.

2. Hình thoi

Hoạt động 2: Trang 81 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Các cạnh AB, BC, CD, DA của hình thoi đều bằng nhau.

b) Các cặp cạnh AB và CD, BC và AD song song nhau.

c) Dùng êke kiểm tra ta thấy hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

Thực hành 3: Trang 82 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Hai đường chéo LJ, IK vuông góc với nhau.

- Hai đường chéo LJ, IK cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Thực hành 4: Trang 82 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Vẽ hình theo hướng dẫn:

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Vận dụng 3: Trang 82 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Hình thoi có MNPQ có các cạnh bằng nhau, các đường chéo vuông góc nhau và cắt nhau tại giao điểm hai đường.

3. Hình bình hành

Hoạt động 3: Trang 83 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Ta thấy độ dài cạnh AB và CD bằng nhau, độ dài cạnh AD và BC bằng nhau.

b) Ta thấy cặp cạnh AB và CD song song nhau và cặp cạnh AD và BC song song nhau.

c) Ta thấy OA và OC bằng nhau, OB và OD bằng nhau.

Thực hành 5: Trang 83 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Góc ở đỉnh M bằng với góc ở đỉnh P.

- OM = OP, OM = OQ.

Vận dụng 4: Trang 83 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Thực hành 6: Trang 83 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Dùng comba kiểm tra ta thấy, các cặp cạnh đối diện AB và CD, BC và AD bằng nhau.

Vận dụng 5: Trang 84 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Thảo luận:

- Các cặp cạnh đối diện AB và CD, BC và AD bằng nhau

- Các đường chéo cắt nhau tại tâm O

- Độ dài cạnh AB và CD bằng nhau, độ dài cạnh AD và BC bằng nhau.

4. Hình thang cân

Hoạt động 4: Trang 83 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Hai cạnh bên BC và AD bằng nhau.

b) AB song song với CD.

c) Ta thấy hai đường chéo AC và BD bằng nhau.

Thực hành 7: Trang 85 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Góc đỉnh H bằng với góc đỉnh G.

- EG = FH và EH = FG.

Vận dụng 6: Trang 85 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Hình vừa cắt được là hình thang cân.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 85 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Trong các hình sau đây hình nào là hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân?

Giải câu 1 trang 85 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 85 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau:

Giải câu 2 trang 85 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 85 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Vẽ hình chữ nhật ABCD biết AB = 5 cm, AD = 8 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Người ta có thể thiết kế một mặt bàn hình bình hành bằng cách ghép bon miếng gỗ hình tam giác đều lại với nhau. Để biết được cách thiết kế như thế nào, hãy cắt 4 hình tam giác đều cạnh 5 cm, rồi ghép thành một hình bình hành.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Vẽ hình bình hành MNPQ biết: MN = 3 cm, NP= 4 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Lấy một tờ giấy hình chữ nhật, gấp đôi hai lần, cắt theo đường nét đứt như hình dưới, rồi trải tờ giấy ra. Hinh vừa cắt được là hình gì? Dùng êke để kiểm tra hai đường chéo của hình cắt được có vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không.

Giải câu 6 trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Vẽ hình thoi MNPQ biết góc MNP bằng 60° và MN = 6 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Cắt ba hình tam giác đều cạnh 4 cm rồi ghép lại thành một hình thang cân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ ngôi nhà theo kích thước các cạnh nêu ra trong hình vẽ dưới đây.

Giải câu 9 trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021