Chất điện phân thường dẫn điện tốt hơn hay kém hơn kim loại? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 85:

Chất điện phân thường dẫn điện tốt hơn hay kém hơn kim loại? Tại sao?

Bài làm:

Chất điện phân dẫn điện kém hơn kim loại vì mật độ các hạt tải điện trong chất điện phân thường nhỏ hơn trong kim loại.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021