Cho biết xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta? Nêu tên các vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm của nước ta và cho biết vùng kinh tế nào giáp biển, vùng nào không giáp biển?

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đọc thông tin, quan sát hình 2 và 3, hãy:

 • Cho biết xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta?
 • Nêu tên các vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm của nước ta và cho biết vùng kinh tế nào giáp biển, vùng nào không giáp biển?

Bài làm:

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta thể hiện ở 3 mặt chủ yếu:

 • Chuyển dịch cơ cấu ngành:
  • Giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp.
  • Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng.
  • Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
 • Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ: Hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ, tạo nên vùng kinh tế phát triển năng động.
 • Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: Chuyển dịch từ nền kinh tế nhà nước sang nền kinh tế nhiều thành phần.

Tên các vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm:

Vùng kinh tế gồm có 7 vùng:

 • Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (giáp biển)
 • Vùng đồng bằng sông Hồng (giáp biển)
 • Vùng Bắc Trung Bộ (giáp biển)
 • Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (giáp biển)
 • Vùng Tây Nguyên (không giáp biển)
 • Vùng Đông Nam Bộ (giáp biển)
 • Vùng đồng bằng sông Cửu Long (giáp biển)

Vùng kinh tế trọng điểm:

 • Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
 • Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
 • Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 • Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long
 • 331 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9