Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V.

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK trang 29:

Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu ? Mốc điện thế ở bản âm.

Bài làm:

Mốc điện thế ở bản âm: U- = 0, U+ = E. d+ = 120 (V). (*)

Điện thế tại điểm cách bản âm 0,6 cm là: U0,6 cm = E.d 0,6 cm (**).

Chia về với vế của (**) cho (*) ta được:

U = U0 .0,6 = 120.0,6 = 72 (V).

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021