Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán Đáp án Toán THPT quốc gia 2022

  • 18 Đánh giá

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán được Khoahoc cập nhật ngay sau khi kết thúc kì thi môn Toán chiều ngày 7/7/2022. Quý phụ huynh cùng các em học sinh nhớ theo dõi nhé

1. Đáp án môn Toán THPT Quốc Gia 2022

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán

Đáp án đề 101 Toán 2022

1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. C

12. D

13.D

14. C

15. B

16. C

17. B

18. C

19. D

20. B

21. A

22. B

23. C

24. C

25. C

26. B

27. A

28. D

29. B

30.C

31. A

32. B

33. B

34. D

35. C

36. D

37. D

38. D

39. C

40. B

41.D

42.D

43.B

44.D

45.B

46.D

47.D

48.D

49.B

50.C

Đáp án đề 102 Toán 2022

1.D

2.B

3.B

4.A

5.D

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.C

12.C

13.B

14.B

15.B

16.A

17.C

18.A

19.B

20.B

21.D

22.B

23.C

24.C

25.C

26.B

27.C

28.A

29.C

30.B

31.A

32.D

33.C

34.C

35.D

36.D

37.A

38.D

39.C

40.B

41.A

42.D

43.A

44.C

45.B

46.A

47.A

48.D

49.A

50.B

Đáp án đề 103 Toán 2022

1.B

2.A

3.B

4.D

5.D

6.C

7.B

8.D

9.A

10.C

11.B

12.B

13.B

14.D

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.C

21.A

22.B

23.B

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.C

30.C

31.D

32.A

33.D

34.A

35.A

36.C

37.B

38.A

39.D

40.A

41.D

42.A

43.A

44.A

45.B

46.D

47.D

48.A

49.B

50.A

Đáp án đề 104 Toán 2022

1.A

2.D

3.B

4.B

5.B

6.D

7.B

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.A

14.D

15.C

16.A

17.A

18.D

19.D

20.C

21.D

22.D

23.A

24.A

25.C

26.D

27.C

28.C

29.D

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.D

36.A

37.C

38.C

39.B

40.B

41.C

42.A

43.C

44.C

45.A

46.A

47.C

48.A

49.C

50.C

Đáp án đề 105 Toán 2022

1.B

2.D

3.D

4.A

5.B

6.D

7.B

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.B

15.B

16.B

17.B

18.D

19.B

20.A

21.C

22.D

23.C

24.D

25.C

26.C

27.C

28.B

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.B

35.A

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41.B

42.D

43.A

44.D

45.A

46.D

47.A

48.A

49.A

50.A

Đáp án đề 106 Toán 2022

1.B

2.B

3.D

4.B

5.D

6.A

7.C

8.B

9.D

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.B

21.D

22.C

23.A

24.B

25.D

26.A

27.C

28.C

29.C

30.A

31.A

32.B

33.C

34.B

35.A

36.C

37.B

38.B

39.C

40.A

41.C

42.A

43.B

44.A

45.B

46.A

47.C

48.A

49.C

50.C

Đáp án đề 107 Toán 2022

1.D

2.D

3.D

4.B

5.B

6.D

7.A

8.D

9.D

10.A

11.C

12.A

13.A

14.C

15.C

16.A

17.A

18.D

19.C

20.C

21.D

22.B

23.A

24.D

25.B

26.B

27.B

28.A

29.B

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.A

36.B

37.D

38.B

39.D

40.A

41.C

42.D

43.D

44.A

45.B

46.D

47.A

48.B

49.D

50.D

Đáp án đề 108 Toán 2022

1.A

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.A

8.D

9.A

10.B

11.A

12.C

13.A

14.B

15.C

16.A

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.B

23.C

24.B

25.B

26.B

27.D

28.B

29.D

30.C

31.B

32.D

33.B

34.B

35.C

36.D

37.A

38.A

39.C

40.D

41.D

42.D

43.A

44.C

45.C

46.C

47.D

48.D

49.C

50.C

Đáp án đề 109 Toán 2022

1.C

2.B

3.D

4.B

5.B

6.B

7.C

8.A

9.D

10.A

11.A

12.B

13.A

14.B

15.A

16.D

17.A

18.D

19.B

20.B

21.C

22.A

23.C

24.B

25.A

26.D

27.B

28.D

29.D

30.C

31.A

32.C

33.A

34.A

35.A

36.C

37.C

38.C

39.A

40.C

41.B

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.C

48.B

49.D

50.C

Đáp án đề 110 Toán 2022

1.C

2.A

3.D

4.B

5.A

6.B

7.C

8.A

9.D

10.B

11.D

12.A

13.B

14.B

15.D

16.D

17.A

18.C

19.C

20.B

21.C

22.B

23.A

24.C

25.B

26.A

27.A

28.A

29.B

30.C

31.A

32.B

33.B

34.A

35.B

36.C

37.A

38.A

39.A

40.B

41.C

42.C

43.A

44.B

45.C

46.A

47.B

48.A

49.C

50.A

Đáp án đề 111 Toán 2022

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.A

7.D

8.D

9.C

10.C

11.A

12.D

13.A

14.C

15.B

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.B

22.D

23.C

24.A

25.A

26.C

27.B

28.D

29.A

30.B

31.D

32.D

33.A

34.C

35.B

36.A

37.D

38.A

39.D

40.D

41.C

42.C

43.B

44.C

45.C

46.B

47.B

48.C

49.D

50.C

Đáp án đề 112 Toán 2022

1.D

2.A

3.A

4.C

5.D

6.B

7.A

8.B

9.D

10.A

11.B

12.D

13.D

14.A

15.B

16.C

17.B

18.B

19.B

20.C

21.C

22.A

23.B

24.D

25.A

26.C

27.C

28.C

29.D

30.A

31.C

32.C

33.D

34.A

35.C

36.C

37.C

38.A

39.A

40.A

41.C

42.B

43.B

44.A

45.D

46.B

47.B

48.D

49.A

50.C

Đáp án đề 113 Toán 2022

1.C

2.D

3.B

4.B

5.C

6.C

7.C

8.D

9.A

10.C

11.B

12.D

13.C

14.D

15.D

16.D

17.B

18.D

19.D

20.C

21.D

22.D

23.B

24.C

25.A

26.B

27.D

28.B

29.C

30.B

31.D

32.C

33.

34.B

35.A

36.A

37.D

38.B

39.C

40.D

41.D

42.B

43.C

44.B

45.C

46.C

47.D

48.C

49.B

50.B

Đáp án đề 114 Toán 2022

1.A

2.D

3.D

4.C

5.D

6.B

7.C

8.A

9.C

10.B

11.C

12.C

13.D

14.D

15.C

16.C

17.C

18.B

19.B

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.D

26.A

27.A

28.D

29.D

30.B

31.A

32.D

33.C

34.B

35.A

36.C

37.D

38.D

39.A

40.D

41.A

42.C

43.A

44.B

45.D

46.A

47.B

48.C

49.B

50.C

Đáp án đề 115 Toán 2022

1.D

2.C

3.C

4.B

5.A

6.A

7.C

8.B

9.D

10.A

11.D

12.D

13B.

14.B

15.D

16.A

17.C

18.D

19.D

20.B

21.B

22.C

23.D

24.D

25.A

26.A

27.C

28.D

29.D

30.B

31.D

32.C

33.A

34.D

35.B

36.A

37.B

38.C

39.B

40.B

41.A

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.B

48.A

49.C

50.C

Đáp án đề 116 Toán 2022

1.C

2.D

3.B

4.C

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.B

11.D

12.D

13.D

14.C

15.C

16.A

17.D

18.B

19.A

20.B

21.A

22.A

23.A

24.D

25.D

26.C

27.A

28.C

29.A

30.C

31.C

32.D

33.D

34.D

35.A

36.D

37.A

38.D

39.C

40.D

41.C

42.A

43.A

44.C

45.D

46.C

47.C

48.A

49.C

50.D

Đáp án đề 117 Toán 2022

1.A

2.C

3.C

4.A

5.A

6.D

7.A

8.B

9.C

10.C

11.C

12.A

13.A

14.D

15.A

16.B

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.D

23.B

24.C

25.C

26.B

27.A

28.B

29.D

30.B

31.C

32.B

33.D

34.A

35.B

36.A

37.A

38.B

39.A

40.A

41.D

42.D

43.

44.C

45.A

46.C

47.D

48.

49.B

50.A

Đáp án đề 118 Toán 2022

1.D

2.A

3.C

4.B

5.B

6.A

7.C

8.D

9.D

10.A

11.B

12.B

13.D

14.A

15.C

16.D

17.C

18.D

19.B

20.D

21.D

22.C

23.C

24.B

25.A

26.D

27.D

28.A

29.C

30.C

31.B

32.C

33.C

34.C

35.B

36.C

37.B

38.B

39.A

40.A

41.D

42.D

43.D

44.C

45.A

46.B

47.A

48.D

49.D

50.B

Đáp án đề 119 Toán 2022

1.B

2.D

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.A

9.A

10.C

11.A

12.D

13.A

14.D

15.D

16.C

17.A

18.B

19.A

20.B

21.B

22.C

23.D

24.D

25.D

26.C

27.A

28.A

29.B

30.D

31.D

32.A

33.B

34.B

35.D

36.B

37.A

38.B

39.B

40.C

41.D

42.A

43.B

44.D

45.D

46.B

47.D

48.A

49.B

50.A

Đáp án đề 120 Toán 2022

1.B

2.A

3.B

4.A

5.B

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.C

12.B

13.B

14.D

15.D

16.D

17.B

18.C

19.B

20.D

21.D

22.C

23.B

24.C

25.A

26.C

27.D

28.D

29.A

30.B

31.A

32.A

33.D

34.B

35.B

36.D

37.B

38.C

39.B

40.A

41.C

42.C

43.A

44.D

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.C

Đáp án đề 121 Toán 2022

1.A

2.D

3.B

4.A

5.A

6.B

7.C

8.B

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.A

16.C

17.B

18.C

19.D

20.A

21.A

22.D

23.B

24.C

25.C

26.A

27.A

28.A

29.C

30.B

31.C

32.B

33.B

34.C

35.B

36.D

37.D

38.D

39.B

40.B

41.C

42.B

43.B

44.C

45.B

46.D

47.D

48.D

49.B

50.B

Đáp án đề 122 Toán 2022

1.D

2.A

3.D

4.D

5.B

6.D

7.A

8.A

9.A

10.D

11.C

12.A

13.C

14.A

15.D

16.A

17.B

18.B

19.B

20.C

21.B

22.C

23.B

24.C

25.A

26.C

27.A

28.A

29.B

30.B

31.B

32.C

33.A

34.B

35.A

36.C

37.B

38.B

39.C

40.C

41.B

42.C

43.A

44.B

45.C

46.C

47.A

48.B

49.C

50.C

Đáp án đề 123 Toán 2022

1.D

2.B

3.A

4.C

5.D

6.D

7.B

8.D

9.D

10.B

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.A

17.B

18.D

19.B

20.A

21.B

22.C

23.A

24.D

25.B

26.D

27.B

28.A

29.C

30.C

31.D

32.D

33.A

34.A

35.A

36.B

37.C

38.C

39.C

40.B

41.B

42.D

43.A

44.C

45.A

46.D

47.A

48.C

49.C

50.B

Đáp án đề 124 Toán 2022

1.A

2.C

3.B

4.A

5.B

6.A

7.D

8.D

9.B

10.D

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.D

19.A

20.C

21.A

22.B

23.C

24.D

25.A

26.A

27.A

28.C

29.C

30.B

31.A

32.C

33.A

34.C

35.D

36.A

37.D

38.C

39.D

40.B

41.C

42.D

43.D

44.C

45.C

46.D

47.D

48.B

49.B

50.C

2. Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán

Full đề thi các mã nhấn vào đây

Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán

Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán

Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán

Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán

Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán được Khoahoc chia sẻ trên đây. Ngoài việc theo dõi đề thi các em học sinh có thể tham khảo thêm các bài văn mẫu lớp 12, Giải tích lớp 12 hoặc các môn học khác đều có tại tài liệu học tập lớp 12 này nhé. Chúc các em thi THPT tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

  • 19.991 lượt xem
Chủ đề liên quan