Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 5) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2:

a. Thế nào là sự bay hơi ? Thế nào là sự ngưng tụ ?

b. Sự nóng chảy là gì ? sự đông đặc là gì ? Đặc điểm chung của sự nóng chảy và sự đông đặc?

Bài làm:

a. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.

Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.

b. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.

Đặc điểm chung của sự nóng chảy và sự đông đặc:

- Phần lớn các chất nóng chảy hay đông đặc ở một nhiệt độ xác định.

- Trong thời gian nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ của vật không thay đổi.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021