Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 15

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.C

11.B

21. C

31. B

2.A

12.D

22. C

32. D

3.D

13.A

23. A

33. D

4.B

14.A

24. A

34. A

5.C

15.D

25. C

35. B

6.C

16.C

26. D

36. D

7.C

17.D

27. A

37. C

8.D

18.B

28. B

38. B

9.C

19.B

29. C

39. D

10.C

20.C

30. A

40. D

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021