Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 19

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. C

11. B

21.C

31.B

2. B

12. A

22.B

32.C

3. A

13. B

23.B

33.C

4. A

14. C

24.B

34.A

5. A

15. A

25.C

35.B

6. C

16. B

26.D

36.D

7. B

17. D

27.C

37.A

8. B

18. A

28.A

38.B

9. C

19. C

29.D

39.C

10. C

20. D

30.D

40.D

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021