Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 5

1.D

11.B

21.A

31.D

2.A

12.A

22.B

32.D

3.C

13.B

23.A

33.D

4.C

14.B

24.A

34.B

5.A

15.C

25.A

35.C

6.C

16.C

26.C

36.B

7.C

17.B

27.A

37.B

8.C

18.A

28.B

38.A

9.D

19.B

29.A

39.D

0.A

20.C

30.A

40.C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021