Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn GDCD kì thi THPT năm 2017, đề số 10

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1- C

Câu 21- A

Câu 2- A

Câu 22- A

Câu 3- D

Câu 23- C

Câu 4-C

Câu 24- C

Câu 5- B

Câu 25- B

Câu 6- A

Câu 26- D

Câu 7- C

Câu 27- D

Câu 8- D

Câu 28 - C

Câu 9- B

Câu 29- A

Câu 10-C

Câu 30- D

Câu 11- D

Câu 31- C

Câu 12- D

Câu 32- B

Câu 13- B

Câu 33- A

Câu 14- A

Câu 34- D

Câu 15- A

Câu 35- B

Câu 16- C

Câu 36- D

Câu 17- A

Câu 37- A

Câu 18- D

Câu 38- B

Câu 19- A

Câu 39- C

Câu 20- B

Câu 40 - D

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021