Đọc thông tin kết hợp với quan sát hình ảnh, hãy trình bày: Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào

  • 1 Đánh giá

b) Diễn biến, kết quả và ý nghĩa

Đọc thông tin kết hợp với quan sát hình ảnh, hãy trình bày:

  • Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào.
  • Vì sao sau khi vua Sác-lơ I bị xử tử, Cách mạng tư sản Anh vẫn chưa chấm dứt.

Bài làm:

Hình thức Cách mạng tư sản Anh:

Cách mạng diễn ra dưới hình thức một cuộc nối chiến giữa quân đội nhà vu Sác-lơ I với quân đội của Quốc hội - đứng đầu là Ô.Crôm-oen. Nó phản ánh cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt giữa hai thế lực: quý tộc, địa chủ phong kiến phản động với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân khác.

Nguyên nhân Cách mạng tư sản Anh chưa chấm dứt sau khi vua Sác-lơ I bị xử tử:

Sở dĩ sau khi vua Sác-lơ I bị xử tử, Cách mạng tư sản Anh vẫn chưa chấm dứt là vì quần chúng, trước hết là nông dân, chưa được hưởng quyền lợi gì, muốn đẩy cách mạng xa hơn nữa và đề ra những chính sách riêng của mình.

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8