Giải bài 36 hóa học 9: Metan

  • 1 Đánh giá

Metan là chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học như thế nào ? Để biết chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Metan. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí

Trạng thái tự nhiên:

  • Metan có nhiều trong các mỏ khí (khí thiên nhiên), trong mỏ dầu (khí mỏ dầu), trong các mỏ than (khí mỏ than).
  • Metan là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và tan rất ít trong nước.

II. Cấu tạo phân tử

CTCT của metan (CH4)

Giải bài 36: Metan - SGK hóa học 9 trang 113

=>Trong phân tử metan có 4 liên kết đơn => Metan là hiđrocacbon no.

III. Tính chất hóa học

Tác dụng với oxi:

  • Tạo thành khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Tác dụng với clo khi có ánh sáng: (phản ứng thế)

CH4 + Cl2 → HCl + CH3Cl

(metyl clorua)

IV. Ứng dụng

  • Dùng làm nhiên liệu.
  • Metan là nguyên liệu dùng điều chế hiđro theo sơ đồ:

Metan + H2O →(xt, nhiệt) cacbon đioxit + hiđro

  • Metan còn được dùng để điều chế bột than và nhiều chất khác.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 116 - SGK hóa học 9

Trong các khí sau : CH4, H2, Cl2, O2.

a) Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một ?

b) Hai khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 116 - SGK hóa học 9

Trong các phương trình hóa học sau, phương trình hóa học nào viết đúng ? Phương trình hóa học nào viết sai?

a) CH4 + Cl2 →(a/s) CH2Cl2 + H2

b) CH4 + Cl2 →(a/s) CH2 + 2HCl.

c) 2CH4 + Cl2 →(a/s) 2CH3Cl + H2.

d) CH4 + Cl2 →(a/s) CH3Cl + HCl.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 116 - SGK hóa học 9

Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 116 - SGK hóa học 9

Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hoá học để :

a) Thu được khí CH4.

b) Thu được khí CO2.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trấc nghiệm hóa học 9 bài 36: Metan


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021