Giải bài tập 2 trang 28 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào hình 24.3 trong SGK, hãy cho biết:

  • Dòng biển mùa đông chảy theo hướng nào. Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa đông. Vì sao lại có dòng biển chảy theo hướng đó?
  • Dòng biển mùa hạ chảy theo hướng nào. Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa hạ. Vì sao dòng biển mùa hạ có hướng như vậy?

Bài làm:

Dòng biển hình thành trên Biển Đông tương ứng với hai mùa gió chính: dòng biển mùa đông chảy theo hướng Đông Bắc, dòng biển mùa hạ chảy theo hướng Tây Nam.

Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa đông: Mùa đông, hướng gió Đông Bắc - Tây Nam nên nên dòng biển cũng có hướng đó.

Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa hạ: Mùa hạ, hướng gió tây nam – đông bắc nên hướng dòng biển tương ứng với hướng gió mà mùa hạ.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021