Giải bài tập 2 trang 72 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 72 - sách TBĐ địa lí 12

Từ bảng số liệu đã cho, hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành phố trong vùng cũng như của cả nước trong giai đoạn 1996 – 2005 (điền số liệu đã tính vào bảng dưới đây).

Bài làm:

Hoàn thành bảng:

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021