Giải bài tập 4 trang 137 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 137 - Toán tiếng Anh 5:

4,5 hours ... 4 hours 5 min
4,5 giờ....4 giờ 5 phút

8 hours 16 min - 1 hour 25 min ... 2 hours 17 min x 3
8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút ...2 giờ 17 phút x 3

26 hours 25 min : 5 ... 2 hours 40 min + 2 hours 45 min.
26 giờ 25 phút : 5 ...2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Bài làm:

4,5 hours ... 4 hours 5 min
4,5 giờ....4 giờ 5 phút

Chage: 4,5 hours = 4 hours 30 min
Đổi : 4,5 giờ = 4 giờ 30 phút.

30 min > 5 min
30 phút > 5 phút.

So: 4,5 hours > 4 hours 5 min
Vậy : 4,5 giờ > 4 giờ 5 phút

8 hours 16 min - 1 hour 25 min ... 2 hours 17 min x 3
8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút ...2 giờ 17 phút x 3

8 hours 16 min - 1 hour 25 min = 7 h 76 min - 1 h 25 min = 6 h 51 min
8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 7 giờ 76 phút - 1 giờ 25 phút = 6 giờ 51 phút

2 hours 17 min x 3 = 6 hours 51 min.
2 giờ 17 phút x 3 = 6 giờ 51 phút.

So: 8 hours 16 min - 1 hour 25 min = 2 hours 17 min x3
Vậy : 8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút x 3

26 hours 25 min : 5 ... 2 hours 40 min + 2 hours 45 min.
26 giờ 25 phút : 5 ...2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

26 hours 25 min : 5 = 5 hours 17 min
26 giờ 25 phút : 5 = 5 giờ 17 phút

2 hours 40 min + 2 hours 45 min = 4 hours 85 min = 5 hours 25 min.
2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút = 4 giờ 85 phút = 5 giờ 25 phút.

So: 26 hours 25 min : 5 < 2 hours 40 min + 2 hours 45 min.
Vậy: 26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021