Giải câu 12 bài 29: Thấu kính mỏng sgk Vật lí 11 trang 190

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 190 Sgk Vật lí lớp 11

Trong hình 29.18, xy là trục chính của thấu kính L, A là vật điểm thật, A' là ảnh của A tạo bởi thấu kính.

Với mỗi trường hợp, hãy xác định:

a) A' là ảnh thật hay ảo

b) Loại thấu kính

c) Các tiêu điểm chính (bằng phép vẽ )

Bài làm:

Hình 1: Vì A và A' nằm cùng một phía so với trục chính nên khác tính chất, nghĩa là A là vật thật thì A' là ảnh ảo. Do A' nằm xa trục chính hơn nên thấu kính là thấu kính hội tụ.

+ Nối AA' cắt xy tại O thì O là quang tâm của thấu kính.

+ Dựng thấu kính tại O và vuông góc với trục chính xy.

+ Từ A vẽ tia AJ // xy cắt thấu kính tại J. Nối JA' kéo dài cắt xy tại F' là tiêu điểm ảnh của thấu kính. Tiêu điểm vật F lấy đốĩ xứng với F' qua quang tâm O.


Hình b: Vì A và A' nằm cùng một phía so với trục chính nên khác tính chất, nghĩa là A là vật thật thì A' là ảnh ảo. Do A' nằm gần trục chính hơn nên thấu kính là thấu kính phân kì.

+ Nối AA' cắt xy tại O thì O là quang tâm của thấu kính.

+ Dựng thấu kính tại O và vuông góc với trục chính xy.

+ Từ A vẽ tia AI // xy cắt thấu kính tại I. Nối IA' kéo dài cắt xy tại F Khi đó F' là tiêu điểm ảnh của thấu kính. Tiêu điểm vật F lấy đối xứng với F' qua quang tâm O.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021