Giải câu 2 trang 21 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 21 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (9x + 2) : 5 = 2;

b) [3 - (8$^{2}$ + 14) : 13]x = 5$^{3}$ + 10$^{2}$.

Bài làm:

a) (9x + 2) : 5 = 2

<=> 9x + 2 = 2 . 5

<=> 9x + 2 = 10

<=> 9x = 10 - 2

<=> 9x = 10 – 8

<=> 9x = 2

=> x =

b) [3 - (8$^{2}$ + 14) : 13]x = 5$^{3}$ + 10$^{2}$

<=> [3 - (8$^{2}$ + 14) : 13]x =225

<=> x = 225 : [3 - (8$^{2}$ + 14) : 13]

<=> x = 225 : (3 - 78 : 13)

<=> x = 225 : (3 - 6)

<=> x = 225 : 75

=> x = 3

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021