Giải câu 3 bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng sgk vật lí 12 trang 158

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 158 - sgk vật lí 12

Phát biểu định luật về giới hạn quang điện.

Bài làm:

Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng ngắn hơn hay bằng giới hạn quang điện của kim loại đó mới gây ra được hiện tượng quang điện.

λ ≤ λ0

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021