Giải câu 4 bài luyện tập chung trang 179 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 179 - sgk toán lớp 3

Tìm x:

a)

b)

Bài làm:

a)

= 9328 : 2

= 4664

b)

= 436 x 2

= 872

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021