Giải câu 4 trang 20 toán tiếng anh 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 20 - Toán tiếng anh 3

Write the missing numbers in the blanks:

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;….

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;….

Bài làm:

Trước khi làm bài các con phải xác định được quy luật của dãy số trên là gì.

Ta thấy: Số thứ hai hơn số thứ nhất là 6, số thứ ba hơn số thứ hai là 6

=> Số đứng sau hơn số đứng trước nó là 6

Bài làm:

a) 12; 18; 24; 36; 42; 48

b) 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021