Giải câu 5 trang 57 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 57 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cho m gam tinh bột lên men thành rượu etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch $Ca(OH)_2$, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 750

B. 650

C. 810

D. 550

Bài làm:

(1)

(2)

Vậy, dung dịch X là:

Số mol trong phản ứng (1) là: $n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = \frac{550}{100} = 5,5$ mol

Số mol trong phản ứng (2) là: $n_{CO_2} = 2n_{Ca(HCO_3)_2} = 2n_{CaCO_3} = 2\frac{100}{100} = 2$ mol

Vậy, tổng số mol tạo thành từ phản ứng lên men rượu là: $n_{CO_2} = 5,5 + 2 = 7,5$ mol.

Theo PTHH: (mol) $\Rightarrow m_{C_2H_5OH} = 345$ (g)

(g)

Đáp số: A

  • 82 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021