Giải câu 9 trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Polietilen được trùng hợp từ etilen. Số phân tử etilen cần để trùng hợp được 280 gam polietilen là:

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

PTHH:

Từ PTHH, ta thấy tỉ lệ khối lượng giữa etilen và polietilen là 1:1

(mol)

Đáp án: B

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9