Giải vật lí 12: Bài tập 4 trang 180 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: trang 180 - sgk vật lí 12

Chọn câu đúng.

Tính chất hóa học của một nguyên tử phụ thuộc:

A. nguyên tử số

B. số khối

C. khối lượng nguyên tử

D. Số các đồng vị.

Bài làm:

Chọn A.

Nguyên tử số chính là Z tương ứng với số thứ tự trong bảng tuần hoàn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021