Giải vật lí 12: Bài tập 7 trang 187 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 7: trang 187 - sgk vật lí 12

Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

Bài làm:

Các định luật bảo toàn trong phản ứng:

Gọi ? cần tìm là:

Định luật bảo toàn điện tích:

Z1 + Z2 = Z3 + Z4.

Định luật bảo toàn số nuclôn:

A1 + A2 = A3 + A4.

Theo bảo toàn số nuclon ta có:

6+ A= 7 + 1 => A=2

Theo bảo toàn điện tích ta có: 3+ Z = 4+0 => Z=1

là:$_{1}^{2}\textrm{X}$hay$_{1}^{2}\textrm{H}$

Theo bảo toàn số nuclon ta có:

10+ A = 7+4 => A=1

Theo bảo toàn diện tích ta có:

5+Z = 3+2 => Z = 0

là:$_{0}^{1}\textrm{X}$hay$_{0}^{1}\textrm{n}$

Theo bảo toàn số nuclon ta có: 35 + A = 32 + 4 => A = 1

Theo bảo toàn điện tích ta có:

17+ Z = 16 + 2 => Z = 1

là:$_{1}^{1}\textrm{X}$hay$_{1}^{1}\textrm{H}$

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021