Hỏi máy bay nào có cơ năng lớn hơn ?

  • 1 Đánh giá

2. Hai máy bay có khối lượng như nhau một chiếc bay ở độ cao 2 km với vận tốc 200 km tren giờ giết thứ hai bay ở độ cao 3000 m với vận tốc 100 m/s. Hỏi máy bay nào có cơ năng lớn hơn ?

Bài làm:

Đổi 100 m/s=360 km/h ; 3000 m=3 km.

Ta có:độ cao của máy bay 1 là 2 km, độ cao của máy bay 2 là 3 km.

=>Thế năng hấp dẫn của máy bay 2 > thế năng hấp dẫn của máy bay 1.

Ta lại có: vận tốc của máy bay 1 là 200 km/h, vận tốc của máy bay 2 là 360 km/h; 2 máy bay có khối lượng như nhau

=>động năng của máy bay 2 > động năng của máy bay 1.

Do đó tổng động năng và thế năng hấp dẫn của máy bay 2 > tổng động năng và thế năng hấp dẫn cuả máy bay 1.

Mà cơ năng của vật bằng tổng động năng và thế năng của vật, nhưng trong trường hợp này không có thế năng đàn hồi nên máy bay 2 có cơ năng lớn hơn.

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021