Hỗn hợp A ở dạng bột gồm Al và Mg. Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong A người ta lấy 0,78 gam A tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau phản ứng thu được 672ml khí H2 (đktc).

  • 1 Đánh giá

5. Hỗn hợp A ở dạng bột gồm Al và Mg. Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong A người ta lấy 0,78 gam A tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau phản ứng thu được 672ml khí H2 (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗ hợp A nói trên.

Bài làm:

nAl = n = 0,03 : 3 . 2 = 0,02 (mol)

mAl = 0,02 . 27 = 0,54 (g)

%mAl = 0,54 : 0,78 . 100% = 69,23%

%mMg = 100% - 69,23% = 30,77%

  • 124 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021