III. Mối quan hệ gen và ARN

  • 1 Đánh giá

III. Mối quan hệ gen và ARN

Hãy nhận xét về mối quan hệ giữa trình tự Nu trên ARN với trình tự Nu trên sợi khuôn ADN và với sợi không làm khuôn.

Bài làm:

- Trình tự Nu trên ARN bổ sung với trình tự Nu trên sợi khuôn ADN;

+ A trên ARN liên kết với T trên ADN

+ U trên ARN liên kết với A trên ADN

+ G trên ARN liên kết với X trên ADN và ngược lại.

- Trình tự Nu trên ARN tương tự như trên mạch không làm khuôn ADN, chỉ khác là trên ARN có U, còn trên ADN thì có T

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9