Kể tên một số dân tộc và những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 121 – sgk địa lí 4

Kể tên một số dân tộc và những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ?

Bài làm:

  • Một số dân tộc ở đồng bằng Nam Bộ là: Kinh, Khơ – me, Chăm, Hoa…
  • Những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ là: lễ hội Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc (An Giang), Lễ hội Núi Bà (Tây Ninh), lễ tế thần cá Ông của các làng chài, lễ úng Trăng của đồng bào Khơ-me…

  • 296 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021