[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương III

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Bài tập cuối chương III trang 76 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 3.50: Trang 76 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau:

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60C dưới 0C

b) Do dịch bênh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.51: Trang 76 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:

a > 0; b < 0; c 1; d $\leq $ -2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.52: Trang 76 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:

a) S = {x Z| -5 < x $\leq $ 5}

b) T = {x Z| -7 $\leq $ x < 1}

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.53: Trang 76 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp li:

a) 15.(-236) + 15.235

b) 237.(-28) + 28.137

c) 38.(27 - 44) - 27.(38 - 44)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.54: Trang 76 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức P = (-35).x - (-15).37 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 15

b) x = -37

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.55: Trang 76 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a - b:

a) lớn hơn cả a và b

b) lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.56: Trang 76 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho 15 số có tính chất: Tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021