Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 174 sgk Sinh học 11

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

Bài làm:

  • Khi điều kiện sống thay đổi lớn (đột ngột) động vật sinh sản vô tính có thể chết hàng loạt.
  • Do sinh sản vô tính tạo ra các thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền vì vậy khi điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021